Regulamin Find a Way

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Organizatorem i sprzedawcą usług oferowanych przez Find a Way jest:


Fear Escape Zbigniew Jankowski,
ul, Małe Garbary 2
61-648 Poznań
NIP: 923-002-66-57

Dane kontaktowe:
e-mail: [email protected]

telefon: 889-988-774

zwany dalej: Organizator

 • Każdy Uczestnik gry jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed dokonaniem rezerwacji.
 • Przystąpienie do gry jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z postanowieniami Regulaminu i wyrażenia zgody na jego zapisy.
 • Podczas gry uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa gry, Uczestnik może zostać usunięty z terenu obiektu. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej opłaty.
 • Gra przeznaczona jest dla 2-5 osób.
 • W grze może wziąć udział więcej osób, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia tego z Organizatorem i wyrażeniu przez niego na to zgody. W takiej sytuacji Organizator nie bierze odpowiedzialności za zmniejszenie komfortu gry, przez większą niż przewidziana liczbę Uczestników w pokoju gry. Udział każdej dodatkowej osoby w grze wiąże się ze wzrostem ceny gry o 10 PLN.
 • Minimalny wiek umożliwiający udział w grze wynosi:
18 LAT 16 LAT 14 LAT 12 LAT
TEKSAŃSKA MASAKRA MANEWRY KARTELU MISJA TAJNEGO AGENTA TAJEMNICE HARREGO
STRASZNY CYRK WYSPA TAJEMNIC
RUSSIAN HORROR STORY RYCERSKI
ZAKOPANI ŻYWCEM KRYJÓWKA H. DOMAŃSKI
WIEDŹMOWA KSIĘGA WESTERN DZIKI SALOON
GROBOWIEC FARAONA
 • Organizator dopuszcza możliwość uczestnictwa w grach młodszych Uczestników, pod warunkiem, że ich gry odbędą się z udziałem osób pełnoletnich, będących ich opiekunem i po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem.
 • W przypadku wątpliwości co do spełnienia warunku minimalnego wieku Organizator zastrzega sobie prawo do zweryfikowania wieku Uczestnika na podstawie okazanego dokumentu poświadczającego wiek (np. dowód osobisty, legitymacja szkolna). Organizator może odmówić wstępu osobom niespełniającym wymagań wiekowych. W przypadku posiadania pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego grupa ma możliwość uczestnictwa w zabawie bez osoby pełnoletniej wewnątrz pokoju.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie wynikające z winy Uczestników, osób trzecich lub wskutek działania siły wyższej oraz za zagrożenia bezpieczeństwa Uczestników wynikające z niezastosowania się Uczestników do postanowień Regulaminu.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe z ich winy na mieniu Organizatora.

§ 2 ZASADY GRY

 1. Gra polega na rozwiązaniu cyklu zagadek logicznych lub manualnych.
 2. Maksymalny czas gry to 60 minut. W niektórych wypadkach gra może być przedłużona po uprzednim uzgodnieniu tego z Organizatorem. Gra może być też przedłużona przez Organizatora bez wcześniejszego ustalenia tego z Uczestnikami.
 3. Uczestnicy mają prawo do przerwania gry na własne żądanie w każdym momencie, poprzez opuszczenie pokoju gry bądź przekazanie takiej informacji osobom sprawującym kontrolę nad przebiegiem gry.
 4. Zakończenie gry przed czasem skutkuje brakiem możliwości jej wznowienia i nie uprawnia Uczestników do żądania zwrotu zapłaty za grę w całości ani w części. Uczestnicy proszeni są o przybycie punktualnie z zarezerwowanym czasem gry. Jeżeli Uczestnicy spóźnią się na zarezerwowaną godzinę, Organizator ma prawo skrócić czas gry o czas spóźnienia.
 5. Przebieg gry jest monitorowany. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celach związanych z bezpieczeństwem oraz ochroną osób i mienia przebywającego na terenie budynku, w którym prowadzona jest działalność usługowa firmy Find a Way.
 6. Nad przebiegiem gry czuwa Organizator. W trakcie gry Uczestnicy są obowiązani stosować się do jego wskazówek dotyczących zagadnień nieuregulowanych zapisami Regulaminu.
 7. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania, fotografowania bądź innego kopiowania wyposażenia i wystroju pokoju. Jeżeli przedstawiciele Organizatora zauważą takie działania, mają prawo przerwać grę w trybie natychmiastowym i wyprosić Uczestników. Każdorazowo zachowanie takie będzie traktowane jako kradzież własności intelektualnej.
 8. Publikowanie w Internecie zdjęć lub filmów, przedstawiających wyposażenie lub wystrój pokoi gry może wiązać się z nałożeniem kary finansowej na osobę publikującą w wysokości do 10.000 PLN.
 9. Podczas rozwiązywania zagadek nie jest dozwolone używanie własnych narzędzi. W czasie gry Organizator dopuszcza dostarczenie do pokojów zagadek elementów, które uległy uszkodzeniu przez uczestników gry lub w wyniku losowych zdarzeń.
 10. W grze nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych używek. Organizator ma prawo nie dopuścić takie osoby do gry i nie jest zobowiązany do zwrotu opłaty uiszczonej za grę.
 11. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych używek mogą zostać także poproszone o przerwanie gry w jej trakcie, bez prawa do zwrotu opłaty za nią uiszczonej.

§ 3 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I INNE OGRANICZENIA

 1. W grze nie mogą uczestniczyć osoby cierpiące na klaustrofobię, epilepsję, choroby psychiczne oraz inne schorzenia, na które przebieg Gry mógłby mieć negatywny skutek, bądź mógłby stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia Uczestnika. Gry są niewskazane także kobiet w ciąży.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenia się stanu zdrowia Uczestnika wynikające z uczestnictwa w Grze mimo wyżej opisanego zakazu.
 3. W lokalu, w którym przeprowadzana jest gra, obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu, środków odurzających oraz innych substancji psychoaktywnych.
 4. Zakazuje się wnoszenia jakichkolwiek niebezpiecznych przedmiotów (noży, broni palnej, scyzoryków itp.) do lokalu.
 5. Obowiązkiem Uczestnika jest odpowiednie zabezpieczenie wnoszonych rzeczy osobistych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu powstałe w wyniku naruszenia ww. postanowienia.
 6. Zakazuje się wprowadzania do lokalu zwierząt.
 7. Wszelkie sprzęty znajdujące się w pokoju gry należy wykorzystywać w sposób gwarantujący bezpieczeństwo Uczestnikom gry.
 8. Elementy oklejone żółtoczarną taśmą BHP, przeznaczone są tylko do użytku Organizatora – nie należy ich dotykać podczas gry.
 9. Zakazuje się utrudniania i przeszkadzania w grze innym Klientom lokalu, zachowywania się w sposób uniemożliwiający prowadzenie gier przez przedstawicieli Organizatora.
 10. W lokalu nie dopuszcza się prowadzenia handlu obnośnego oraz akcji reklamowych bez zgody Organizatora.
 11. W przypadku niezastosowania się do powyższych zasad Organizator ma prawo wyprosić Uczestników gry z lokalu. W takim wypadku Uczestnikom nie przysługuje zwrot zapłaty.

§ 4 MONITORING WIZYJNY

 1. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektu oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w pokojach, jak i również udzielania im wskazówek dotyczących rozwiązania zagadek. Kamery obejmują swoim zasięgiem: 8 pokoi gry, dwa korytarze, poczekalnie, recepcje i plac zewnętrzny.
 2. Dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.
 3. Materiał z kamer wizyjnych przechowywany jest na naszych dyskach nie dłużej niż 2 dni.
 4. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych;

– do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

– do ograniczenia przetwarzania danych;

– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.

§ 5 REZERWACJA

 1. Rezerwacji gry dokonuje się:

a) korzystając z kalendarza rezerwacji na witrynie www.findaway.pl

b) korzystając z kalendarza rezerwacji na witrynie www.lockme.pl

c) telefonicznie pod numerem telefonu 889-988-774

d) osobiście w lokalu Find a Way w Poznaniu, mieszczącego się przy ul. Małe Garbary 2, ul. Palacza 102 lub ul. Małeckiego 23.

 • Wizyta w lokalu bez wcześniejszej rezerwacji nie gwarantuje uczestnictwa w grze, ze względu na możliwość braku wolnych pokoi gry.
 • Podczas dokonywania rezerwacji należy podać następujące informacje:

a) nazwa wybranego pokoju

b) data i godzina rezerwacji

c) liczba uczestników

d) dane Uczestnika (imię i numer telefonu kontaktowego, dodatkowo podczas rejestracji drogą elektroniczną – adres e-mail)

e) informacje o specjalnych wymaganiach (np. faktura).

 • W dniu gry lub w dniu ją poprzedzającym przedstawiciel Organizatora może zadzwonić lub wysłać wiadomość sms na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.
 • W przypadku rezygnacji prosimy o e-mailowe, telefoniczne lub osobiste odwołanie rezerwacji.
 • Podanie nieprawidłowego kontaktu może skutkować odwołaniem rezerwacji przez Organizatora.
 • Zwrot pieniędzy za opłaconą rezerwację możliwy jest jedynie w przypadku odwołania rezerwacji przez gracza minimum 24 godziny przed wyznaczoną datą wizyty.

§ 7 PŁATNOŚĆ

 1. Płatność za usługę może być dokonana gotówką, kartą płatniczą, poprzez serwis lockme.pl lub voucherem podarunkowym w lokalu, przed rozpoczęciem gry.
 2. Dokonanie rezerwacji stanowi zawarcie umowy w myśl przepisów prawa. Organizator zastrzega sobie ograniczenia dotyczące odstąpienia od zawartej umowy w treści: bezpłatne odstąpienie od umowy (anulacja rezerwacji) możliwe jest jedynie w terminie nie mniejszym niż 24 godziny do terminu rezerwacji. W innych przypadkach kwota opłaconej rezerwacji nie podlega zwrotowi.
 3. Ceny wskazane na stronie internetowej www.findaway.pl są kwotami brutto.
 4. Vouchery/kupony rabatowe uprawniają do wskazanej na nich zniżki. Na jedną grupę przypada jeden kupon, zniżki nie sumują się.
 5. Bezpośrednio przy lokalu Organizatora znajduje się płatny parking przeznaczony dla jego klientów oraz osób nie korzystających z jego usług.
 6. Parking dla klientów Organizatora jest bezpłatny, o ile po wejściu do lokalu zgłosi się obsłudze fakt zaparkowania własnego samochodu i podania numeru jego tablic rejestracyjnych.

§ 8 VOUCHERY

 1. Voucher podarunkowy uprawnia do jednorazowego wstępu grupy do dowolnego pokoju Find a Way, o ile wskazana na nim jego wartość nie jest mniejsza niż regularna cena za rezerwowany pokój gry i zgodny jest adres lokalu na nim wskazany.
 2. Zakupu Vouchera można dokonać poprzez: płatność gotówką/kartą płatniczą w lokalu Find a Way
 3. otrzymać go w formie elektronicznej na wskazany adres e-mail, do samodzielnego wydruku
 4. otrzymać go listownie, poprzez opłacenie wystawionej faktury VAT. Dodatkowy koszt przesyłki Vouchera pod wskazany adres wynosi 10 PLN.
 5. Wysyłka Vouchera listem poleconym lub mailem odbywa się w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zapłaty faktury VAT na konto bądź przesłania potwierdzenia dokonania przelewu.
 6. Voucher może zostać wykorzystany w ciągu 2 miesięcy od daty zakupu.
 7. Nie ma możliwości przedłużenia ważności Vouchera.
 8. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uwagi/skargi/zalecenia/reklamacje prosimy przesyłać na adres [email protected] bądź zgłaszać telefonicznie pod nr 889-988-774
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu trzech dni roboczych
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis internetowy Find a Way

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady oraz warunki korzystania z Serwisu oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Serwisu internetowego Find a Way przez:

a. Fear Escape Zbigniew Jankowski, Małe Garbary 2, 61-756 Poznań

b. Doradcy Nieruchomości Gracjan Jankowski, Os. Zwycięstwa 18/114, 61-648 Poznań

 • Miejsce świadczenia usług: Ul. Małeckiego 23, 60-708 Poznań

2. Niniejszy Regulamin udostępniany jest  nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu https://www.findaway.pl, gdzie  możliwe jest również jego pobranie jako pliku PDF.

3. Regulamin określa:

 • zasady korzystania z Serwisu,
 • prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika związane z korzystaniem z Serwisu.

4. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest poprzez:

 • adres poczty elektronicznej [email protected],
 • formularze kontaktowe udostępniane w Serwisie,
 • telefonicznie pod numerem +48 889-988-774, +48 502-600-109

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu internetowego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

2. Regulamin Find a Way – Regulamin uczestnictwa w grach typu Escape Room oferowanych przez Find a Way dostępny pod adresem https://findaway.pl/regulamin/;

3. Sprzedawca/Usługodawca:

 • Doradcy Nieruchomości Gracjan Jankowski z siedzibą w Poznaniu, Os. Zwycięstwa 18/114, 61-648 Poznań; NIP: 7881874440; REGON: 368374340

4. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Partner Find a Way – firma dystrybuująca kupony podarunkowe współpracująca z Find a Way.

6. Kupon – bon towarowy wydany przez Partnera Find a Way który może zostać zrealizowany wyłącznie jako forma zapłaty za Grę oferowaną przez Find a Way; zasady korzystania z Kuponów opisane zostały w regulaminie Find a Way

7. Serwis – serwis internetowy Findaway, dostępn w domenie https://www.findaway.pl;

8. Serwis Przelewy24.pl – serwis płatności elektronicznych obsługiwany przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: [email protected]; PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014;

9. Gra – gra typu Escape Room, której właścicielem (w tym właścicielem własności intelektualnej) jest Sprzedawca i którą można zakupić za pośrednictwem Serwisu;

10. Pokój – escape room, o którym informacje dostępne są w Serwisie;

11. Voucher – bon towarowy wydany na okaziciela przez Find a Way, który może zostać zrealizowany wyłącznie jako forma zapłaty za Grę oferowaną przez Find a Way; zasady korzystania z Voucherów opisane zostały w regulaminie Find a Way.

12. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

13. Przedmioty sprzedaży – przedmioty lub usługi mogące być przedmiotem umowy sprzedaży, udostępnionym przez Sprzedawcę do sprzedaży w Serwisie internetowym. Są to przede wszystkim Gry oraz Vouchery.

14. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między Sprzedawcą/Usługodawcą a Użytkownikiem.

15. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu internetowego

16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.);

17. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, Nr 827)

18. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922);

19. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Serwisie.

2. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne. Odpłatne jest natomiast zawarcie przez Użytkownika Umowy Sprzedaży.

3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją jego postanowień oraz z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzania odrębnej umowy. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi. W przypadku opuszczenia stron Serwisu przez Użytkownika, który nie dokonuje rezerwacji lub płatności, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

4. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci internet;

b) dowolna przeglądarka internetowa,

c) dostęp do poczty elektronicznej.

5. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

a) nieprzekazywania oraz nieprzesyłania treści niezgodnym z prawem lub obraźliwych np. propagujących przemoc czy też naruszających dobra osobiste oraz prawa osób trzecich;

b) korzystania z Serwisu w sposób nieutrudniający używanie Serwisu przez innych Użytkowników a także Usługodawcy;

c) korzystania z Serwisu w sposób, który nie zakłóca jego działania oraz nie powoduje uszkodzeń w Serwisie w szczególności poprzez użycie oprogramowania lub urządzeń;

d) niepodejmowania działań polegających na przesyłaniu lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej – spam;

e) korzystania z treści dostępnych na stronach Serwisu oraz będących składnikiem Usług jedynie w zakresie użytku osobistego;

f) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zapisami postanowień niniejszego Regulaminu a także ogólnymi zasadami korzystania z internetu.

IV. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia korzystanie przez Użytkownika z Usług bezpłatnych. Usługi bezpłatne są świadczone przez Usługodawcę 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. W ramach Serwisu Usługodawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników następujące rodzaje usług:

a) możliwość składania zamówień przedmiotów sprzedaży oraz zawierania Umów Sprzedaży,

b) możliwość pobrania plików,

c) możliwość skorzystania z formularzy kontaktowych.

3. Korzystanie z formularzy kontaktowych – usługa polegająca na udostępnieniu formularza kontaktowego do przesyłania wiadomości do Usługodawcy/Sprzedawcy.

a) Korzystanie z formularzy kontaktowych i przekazywanie za ich pośrednictwem danych osobowych jest dobrowolne i służy wyłącznie obsłudze zapytania użytkownika.

b) Pola w formularzach mogą różnić się nieznacznie w zależności od przeznaczenia podstron, nie mniej jednak są to zazwyczaj: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, telefon kontaktowy.

c) Niniejsze dane nie będą przekazywane firmom trzecim.

d) Usługodawca/Sprzedawca może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem podanego adresu e-mail lub telefonu kontaktowego.

4. Pliki do pobrania: – Usługa polegająca na udostępnieniu przez Usługodawcę plików w formacie PDF zawierających np. katalogi, karty katalogowe produktów, ulotki i broszury promocyjne. Pliki te można pobrać bezpłatnie klikając na udostępniony link z dokumentem.

5. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po wcześniejszym nieskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń i wyznaczeniu terminu, może podjąć kroki prawne.

V. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY/REZERWACJI /ZAMÓWIENIA

1. Zamieszczone na stronach Serwisu internetowego informacje o Przedmiotach sprzedaży stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. W celu złożenia zamówienia, rezerwacji lub zakupu w Serwisie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę, mocą której Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi Pokój w wybranej przez Użytkownika dacie i godzinie oraz na zasadach opisanych w Regulaminie Find a Way.

4. W celu zawarcia Umowy Użytkownik musi utworzyć rezerwację, wybierając:

 • dzień i godzinę wizyty,
 • Pokój,
 • wariant cenowy odpowiadający wybranej spośród dostępnych dacie i godzinie,
 • ilość osób

VI. UMOWA REZERWACJI POKOJU

1. Umowa rezerwacji pokoju dotyczy Użytkownika posiadającego kupon podarunkowy Partnera Find a Way lub Vouchera wydanego przez Find a Way.

2. Regulamin rezerwacji pokoju zawarty jest w Regulaminie Find a Way

3. Rezerwacja bez kuponu podarunkowego Partnera Find a Way lub bez Vouchera jest częścią Umowy Sprzedaży (patrz pkt VII).

4. W celu zawarcia Umowy Rezerwacji Użytkownik musi utworzyć rezerwację (Patrz sekcja V) oraz:

 • wpisać w odpowiednie pole numer/kod kuponu Partnera Find a Way lub Vouchera wydanego przez Find a Way
 • wybrać z listy rozwijanej Partnera Find a Way który wydał kupon lub Find a Way jako wystawcę Vouchera

5. Po dokonaniu stosownych wyborów, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin Serwisu oraz Regulamin Find a Way. Akceptacja regulaminów jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia.

6. Po weryfikacji kuponu/Vouchera Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy Rezerwacji Pokoju lub zapytanie korekcyjne w wypadku negatywnej weryfikacji kuponu/Vouchera.

VII. UMOWA SPRZEDAŻY – SPRZEDAŻ ONLINE

1. Sprzedaż Online dotyczy sprzedaży Gry dla Użytkownika nie posiadającego kuponu podarunkowego Partnera Find a Way ani Vouchera wydanego przez Find a Way.

2. Sprzedaż online nie dotyczy sprzedaży Voucherów ani zamówień zbiorczych dla Firm. W takich przypadkach należy złożyć Zamówienie.

3. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, mocą której Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić Użytkownikowi Pokój w wybranej przez Użytkownika dacie i godzinie oraz na zasadach opisanych w Regulaminie Find a Way, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty Sprzedawcy wynagrodzenia, przy czym wynagrodzenie płatne jest z góry z  wykorzystaniem Serwisu i płatności z wykorzystaniem Serwisu przelewy24.

4. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Użytkownik musi utworzyć rezerwację (Patrz sekcja V).

5. Po zaakceptowaniu regulaminów, Użytkownik musi dokonać płatności (rezerwacja i płatność są procesem zintegrowanym).

 • Przejście do płatności odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 • Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę” Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Serwisu Przelewy24.pl celem dokonania płatności.

6. Po dokonaniu płatności, Użytkownik otrzyma na swój adres e-mail potwierdzenie, a Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą. W celu uzyskania faktury VAT z tytułu wykonania Umowy Sprzedaży należy wystosować odpowiednie zapytanie w tym przedmiocie do Sprzedającego.

VII. UMOWA SPRZEDAŻY – ZAMÓWIENIE

1. Zamówienie dotyczy rezerwacji zbiorczych dla firm oraz sprzedaży Voucherów.

2. Rezerwacje zbiorcze dla firm są przedmiotem indywidualnych uzgodnień pomiędzy Sprzedającym i Użytkownikem i powinny być zgłaszane z wykorzystaniem kanałów kontaktowych Find a Way.

3. Zamówienia Voucherów powinny być zgłaszane z wykorzystaniem kanałów kontaktowych Find a Way.

4. Vouchery – w zależności od wymagań Użytkownika – mogą mieć postać kodu alfanumerycznego lub pliku PDF przesyłanych pocztą elektroniczną, lub formę papierową wysłaną pocztą standardową.

5. Szczegółowe informacje dotyczące Voucherów są dostępne na stronie www.findaway.pl

VIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

1. Użytkownik może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu. Dotyczy to zakupu Voucherów lub potencjalnie innych towarów nie będących usługami (np. nie dotyczy Gier)

2. Użytkownik może sformułować oświadczenie woli samodzielnie.

3. Oświadczenie musi zawierać jednoznaczną identyfikację zwracanego towaru (w wypadku Vouchera – kod alfanumeryczny tego Vouchera), imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail oraz numer konta bankowego na które nastąpi zwrot płatności. Brak kompletu wymienionych danych oznacza nieważność oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży złożonego przez Użytkownika prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.

6. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy. Nie dotyczy to z powodów oczywistych Voucherów zakupionych w formie elektronicznej.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przelewem, na konto podane przez Użytkownika w oświadczeniu woli odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Użytkownika nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

9. Zawarcie umowy przez Serwis (możliwe wyłącznie po zapoznaniu się z tym regulaminem) oznacza, że Użytkownik został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy i że Użytkownik wyraża na to wyraźną zgodę.

VIII. REKLAMACJE

1. Użytkownik może składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu oraz związane z wykonywaniem usług.

    Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko Użytkownika oraz adres e-mail
 • przedmiot reklamacji,
 • okoliczności uzasadniające reklamację,
 • żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.

2. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail, telefonicznie lub pocztą tradycyjną wykorzystując kanały komunikacyjne z Find a Way.

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie  14 dni od doręczenia reklamacji. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika informacją przesłaną na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w ramach świadczenia Usług jest:

Fear Escape Zbigniew Jankowski z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Małe Garbary 2, 61-756 Poznań;

NIP: 92300026657; REGON: 006107940, kontakt j/w.

2. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika Serwisu ma charakter dobrowolny, lecz jest elementem koniecznym do dokonania zakupu lub rezerwacji.

3. Administrator danych osobowych może zapisywać parametry połączenia takie jak adresy IP w celach technicznych, związanych z administracją serwerami a także do zbierania statystycznych, ogólnych informacji demograficznych (np. o województwie czy regionie, z którego następuje połączenie z Serwisem), jak również w celach zapewnienia bezpieczeństwa.

4. Dane osobowe zbierane przez Administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie i na zasadach przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika, archiwizacji lub usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Administrator danych osobowych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony prywatności oraz danych przekazanych mu przez Użytkowników Serwisu. Administrator danych osobowych z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych, które są przetwarzane, w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, utraceniem, udostępnieniem osobom nieupoważniony a także zniszczeniem, i nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

6. Z uwagi na to, że przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, ma on prawo by zwrócić się do Administratora danych osobowych z żądaniem usunięcia podanych wcześniej danych osobowych ze zbiorów danych prowadzonych przez Administratora danych osobowych. Administrator danych osobowych może odmówić usunięcia danych wyjątkowo w przypadku gdy Użytkownik swoimi działaniami w Serwisie naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a niezbędne do wyjaśnienia okoliczności i ustalenie odpowiedzialności Użytkownika jest zachowanie tych danych.

7. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim realizującym niektóre usługi, w szczególności realizację usługi dostawy towaru do Użytkownika.

Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia, a w szczególności: imię, nazwisko, adres, nazwa firmy.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.

2. Administrator z ważnych powodów zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do ważnych powodów uzasadniających zmianę Regulaminu zalicza się w szczególności zmianę przepisów prawa powszechnie obowiązującego, zmiany organizacyjne po stronie Administratora, rozszerzenie usług świadczonych przez Administratora, brak dalszej możliwości świadczenia usług przez Administratora na obecnych warunkach, konieczność dostosowania Regulaminu do nieuczciwych praktyk Użytkowników zmierzających do obejścia zakazów przewidzianych w Regulaminie.